რომლითაც ვქმნით მყარ ურთიერთობებს

ისარგებლე ლიცენზირებული აუდიტორების მომსახურებით აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) შესაბამისად


ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი


ფინანსური აუდიტი გეხმარება მიიღო ობიექტური და დამოუკიდებელი შეფასება შენი კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების, მისი მომზადებისა და წარდგენის პროცესების შესახებ.

ფინანსური აუდიტი ძირითადად საჭიროა იმისთვის, რომ ინვესტორებს, მარეგულირებელ ორგანოებს მისცე გონივრული გარანტია, რომ შენი კომპანიის მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებები არსებითად ზუსტი, სამართლიანი და სრულყოფილია.რას მოიცავს აუდიტორული მომსახურება?
აუდიტი

გასული პერიოდის ფინანსური ინფორმაციის აუდიტი
მიმოხილვა

გასული პერიოდების ფინანსური ინფორმაციის მიმოხილვა
სხვა მარწმუნებელი მომსახურება

მარწმუნებელი გარიგებები აუდიტისა და მიმოხილვის გარდა
აუდიტთან დაკავშირებული მომსახურება

დამკვეთის მოთხოვნიდან გამომდინარე, შეთანხმებული აუდიტორული პროცედურები

გაიარე უფასო კონსულტაცია აუდიტორთან